Olika sätt att transkribera

Att transkribera handlar om att ta inspelat material och få ner det i skrift. Ni kan transkribera ert samtal på egen hand, eller lämna in det till en transkriberingsfirma. Idag kan en transkribering göras på flera olika sätt, beroende på vad det är man har spelat in, samt vad man vill använda det till.

Exakt transkribering

En exakt transkribering innebär att man transkriberar så att allt är med. Man tar inte bort utfyllnadsord, upprepningar eller avbrutna ord. Att transkribera på detta sätt gör att man även kan få med tydliga känslouttryck. Det genom att man markerar det i texten. Dialog och annat som inte anknyter till temat är även det markerat.

Bastranskribering

Ska man transkribera enligt bastranskribering så innebär det att man transkriberar talet ordagrant, men man har då inte med utfyllnadsord, upprepningar och läten. Denna form av transkribering är den vanligaste att använda då vid intervjuer.

Allmänspråklig transkribering

Med denna form så omvandlas talet till allmänspråklig form, alltså till ”skriftspråk”. Man har skiljetecken enligt språkriktighetsnormerna, men utan att ändra ordföljden i meningar. Denna variant är vanlig att använda vid transkribering av föredrag, tal och möten.

Behöver du hjälp med din transkribering?

Om du är ovan att transkribera på egen hand, så kan du vända dig till Snabb Transkribering. Hos dem arbetar det vana transkriberare. Hos dem kan du få din transkribering inom 24 timmar om du vill! Detta företag har möjlighet att transkribera alla typer av inspelat material. För att du ska kunna få det levererat snabbt så krävs det dock att din inspelning är av hög kvalitet samt få deltagare, eller att ordet är bra uppdelat mellan deltagarna.